Het Thuisgevoel
Image default
Bedrijven

Uit handen geven van het beheer van verschillende gebouwen

71. 71. Kies raambehandelingen of -bekledingen niet alleen voor decoratie, maar ook voor energiebesparing. Zo kunnen drievoudige cellulaire tinten bijvoorbeeld uw energierekening aanzienlijk verlagen en het interieur van een gebouw comfortabeler maken.

Ista Nederland neemt energiebeheer uit handen voor VVE beheerders en eigenaren van panden. Ista Nederland is een groot bedrijf dat onder andere werkzaam is in nederland. Bekijk dit artikel van Ista Nederland voor meer informatie. Ista Nederland neemt het beheer van gebouweigenaren uit handen.

Terwijl de aanloopkosten voor het energiezuinig maken van een gebouw hoog kunnen lijken, verdienen gebouweigenaren de extra kosten al snel terug door lagere nuts- en onderhoudskosten. Ook de integratie van energiezuinige functies in een gebouw maakt het waardevoller. Uit een onderzoek van McGraw-Hill Construction bleek zelfs dat de nieuwe waarden voor groen bouwen 7 procent hoger waren dan nieuwe niet-groene bouwprojecten. De waarde van groene retrofitgebouwen was 5 procent hoger dan die van niet-groene retrofitgebouwen. De huidige energie-efficiënte technologie is uitgebreid en kan worden geïntegreerd in alle maten en prijsklassen van nieuwbouw- en verbouwingsprojecten. Bezoek Bautex™ Wandsystemen voor meer manieren om een gebouw energiezuiniger te maken.

De opwarming van de aarde verwijst naar de hedendaagse stijging van de temperatuur in de buurt van het aardoppervlak. De temperatuurstijging is het gevolg van de toenemende concentraties van broeikasgassen (kooldioxide (CO2), methaan (CH4), lachgas (N2O) en gefluoreerde gassen) in de atmosfeer. De verklaring voor de opwarming van de aarde is duidelijk.

De energie van de zon valt op de aarde als ultraviolette, zichtbare (licht) en infrarode (warmte) elektromagnetische energie. De aarde absorbeert een deel van de energie van de zon als thermische energie. De aarde reflecteert een ander deel van de energie van de zon (infraroodwarmte) terug in de atmosfeer, waar ze ofwel door de atmosfeer gaat, ofwel wordt gereflecteerd naar het aardoppervlak. Stikstof en zuurstof, de dominante gassen in de atmosfeer, laten infraroodwarmte door de atmosfeer stromen, terwijl de broeikasgassen de infraroodwarmte absorberen en terug naar de aarde leiden. Hoe meer broeikasgassen, des te meer warmte wordt teruggeleid naar de aarde; vandaar de stijging van de wereldwijde temperatuur in de buurt van het aardoppervlak.

Volgens het National Climatic Data Center, vóór de Industriële Revolutie (ongeveer 1800), waren de niveaus van kooldioxide ongeveer 280 deeltjes per miljoen in volume (ppmv); de huidige niveaus zijn groter dan 380 ppmv en nemen toe met een snelheid van 1,9 ppm per jaar sinds 2000. De verbranding van fossiele brandstoffen (kolen, aardgas en olie), vast afval, bomen en houtproducten en bepaalde chemische reacties (bijv. de productie van cement) zijn verantwoordelijk voor de toename van de broeikasgassen. Bovendien nemen planten CO2 op (en verwijderen het dus uit de atmosfeer) als onderdeel van hun biologische koolstofkringloop, waardoor ontbossing en ook het CO2-gehalte in de atmosfeer toeneemt. De negatieve effecten van de opwarming van de aarde zijn groot. Enkele van de gevolgen zijn onder meer de stijging van de zeespiegel door het toenemende tempo van het smelten van de gletsjers, meer zure oceanen door de stijgende kooldioxideconcentraties en frequentere en ernstigere weersomstandigheden – zoals orkanen.

gebouwen gebruiken 36% van het totale jaarlijkse energieverbruik van Amerika en 65% van de elektriciteitsvraag. Bovendien zijn gebouwen verantwoordelijk voor 30% van de totale kooldioxide (CO2, het primaire broeikasgas dat geassocieerd wordt met de opwarming van de atmosfeer), 49% van de zwaveldioxide en 25% van de stikstofoxiden die in de V.S. worden uitgestoten.

Momenteel is het overgrote deel van de energie die in gebouwen wordt gebruikt, afkomstig van niet-hernieuwbare, fossiele brandstoffen. Aan de andere kant heeft de bouwsector ook het grootste potentieel voor energie-efficiëntie. Met de stijgende vraag naar fossiele brandstoffen in combinatie met de onzekerheid over de beschikbaarheid van fossiele brandstoffen in de toekomst, de toenemende bezorgdheid over de energiezekerheid (zowel voor de algemene voorziening als voor de specifieke behoeften van faciliteiten) en het potentieel dat de opbouw van broeikasgassen ongewenste gevolgen kan hebben voor het mondiale klimaat, is het van essentieel belang om manieren te vinden om de belasting te verminderen, de efficiëntie te verhogen en hernieuwbare energiebronnen te gebruiken in alle soorten faciliteiten.

Ista Nederland neemt energiebeheer uit handen voor VVE beheerders en eigenaren van panden. Ista Nederland is een groot bedrijf dat onder andere werkzaam is in nederland. Bekijk dit artikel van Ista Nederland voor meer informatie. Ista Nederland neemt het beheer van gebouweigenaren uit handen.

Tijdens het ontwerp en de ontwikkeling van een gebouw, pas een alomvattende, geïntegreerde benadering toe op het proces, om:

Verminderen van de vraag naar verwarming, koeling en verlichting door passieve strategieën zoals een klimaatvriendelijk ontwerp, daglicht en conserveringspraktijken;

Specificeer efficiënte HVAC- en verlichtingssystemen die rekening houden met deellastcondities en vereisten van de nutsinterface;
Hernieuwbare energiebronnen zoals zonnewarmte voor warm water, fotovoltaïsche energie, geothermische ruimteverwarming en grondwaterkoeling in te zetten, met het oog op de lagere bouwbelasting;

Ista Nederland neemt energiebeheer uit handen voor VVE beheerders en eigenaren van panden. Ista Nederland is een groot bedrijf dat onder andere werkzaam is in nederland. Bekijk dit artikel van Ista Nederland voor meer informatie. Ista Nederland neemt het beheer van gebouweigenaren uit handen.

Optimaliseer de prestaties van het gebouw door gebruik te maken van energiemodelleringsprogramma’s tijdens het ontwerp;
Optimaliseer systeembeheersingsstrategieën door gebruik te maken van aanwezigheidssensoren, CO2-sensoren en andere luchtkwaliteitsalarmen tijdens de werking;

Bewaking van de projectprestaties door middel van een beleid van inbedrijfstelling, meting, jaarlijkse rapportage en periodieke heringebruikname;

Overweeg de heringebruikname van gebouwen die nooit eerder in gebruik zijn genomen; en
Waterbesparende technologieën integreren om de energiebelasting van drinkwatervoorziening te verminderen.

https://www.istades.nl/oplossingen/klantenservice/