Het Thuisgevoel
Image default
Particuliere dienstverlening

Hoe ga je om met etnisch profileren?

Wat kan een reden zijn dat de politie je aanhoud in het verkeer?

Er zijn verschillende redenen waarom de politie je zou kunnen aanhouden in het verkeer. Enkele mogelijke redenen zijn:

 • Verkeersovertredingen: Als je een verkeersovertreding begaat, zoals te hard rijden, door rood licht rijden, geen gordel dragen, of een andere verkeersregel overtreden, kan de politie je aanhouden en een boete uitschrijven.

 • Rijden onder invloed: Als de politie reden heeft om te vermoeden dat je onder invloed bent van alcohol tijdens het rijden, kunnen ze je aanhouden voor een ademtest of een speekseltest. Als de test positief is, kan dit leiden tot een arrestatie, inbeslagname van je rijbewijs en verdere strafrechtelijke vervolging.

 • Controle van documenten: De politie kan je aanhouden om te controleren of je de juiste rijbewijs-, kenteken- en verzekeringsdocumenten bij je hebt. Als je deze documenten niet kunt tonen, kunnen ze je beboeten of verdere stappen ondernemen, zoals het in beslag nemen van je voertuig.

 • Voertuiginspectie: De politie kan je aanhouden om een inspectie van je voertuig uit te voeren, zoals een technische keuring of een controle op de staat van je voertuig, zoals verlichting, banden of remmen.

 • Verdachte situatie: Als de politie reden heeft om te vermoeden dat je betrokken bent bij een strafbaar feit of een verdachte situatie, kunnen ze je aanhouden voor verdere ondervraging of onderzoek.

 • Opvolging bevel politieambtenaar: Als een politieambtenaar je beveelt om te stoppen en je negeert deze aanwijzing, kan dit leiden tot een aanhouding.

Het is belangrijk om te allen tijde de aanwijzingen van de politie op te volgen en medewerking te verlenen tijdens een verkeerscontrole. Als je wordt aangehouden, heb je het recht om te vragen waarom je wordt aangehouden en om je identificatie en andere documenten te tonen. Het is ook belangrijk om kalm en beleefd te blijven en geen verzet te bieden tegen de politie. Als je het niet eens bent met de aanhouding of de boete, kun je bezwaar maken en juridische stappen ondernemen. Zoals wanneer er sprake is, of jij het sterke vermoeden hebt, van etnisch profileren.

Wat wordt verstaan onder etnisch proflileren door de politie?

Etnisch profileren door de politie verwijst naar het gebruik van ras, etniciteit, nationaliteit, religie of andere kenmerken van iemands uiterlijke verschijning of achtergrond als basis voor het nemen van beslissingen over het stoppen, aanhouden, ondervragen, fouilleren, arresteren of anderszins behandelen van een persoon in een rechtshandhavingscontext. Met andere woorden, het is het gebruik van etnische of raciale kenmerken om te bepalen of iemand als verdacht wordt beschouwd, zonder dat daar een objectieve reden voor is.

Etnisch profileren kan leiden tot discriminatie, ongelijke behandeling en schendingen van de mensenrechten. Het kan negatieve gevolgen hebben voor individuen en gemeenschappen die systematisch worden onderworpen aan dergelijke praktijken, en kan leiden tot wantrouwen en verstoorde relaties tussen de politie en de gemeenschappen die zij dienen, met name minderheden en gemarginaliseerde groepen.

Het is belangrijk om op te merken dat etnisch profileren in veel landen, waaronder veel westerse landen, bij wet verboden is en in strijd is met internationale mensenrechtenstandaarden. De politie moet zich houden aan de principes van non-discriminatie, proportionaliteit en gerechtvaardigd handelen bij het uitoefenen van hun taken, en dient te handelen op basis van objectieve aanwijzingen en bewijs, in plaats van op basis van stereotypen of vooroordelen. Ben je slachtoffer van etnisch proflieren door de politie? Maak dan kosteloos bezwaar via adviesbureau Skandara! Lees ook meer over boete betalen van het CJIB.

Hoe verloop het proces van een bezwaar maken tegen etnisch profileren?

Het proces van bezwaar maken tegen etnisch profileren wordt zorgvuldig door de juristen van Skandara doorlopen. Doorgaans hanteren wij de volgende stappen:

 • Documenteer de situatie: Het is belangrijk om zoveel mogelijk bewijsmateriaal te verzamelen over de situatie waarin je het gevoel hebt dat je het slachtoffer bent geworden van etnisch profileren. Dit kan onder meer getuigenverklaringen, foto’s, video’s, geluidsopnames, notities en andere relevante informatie omvatten. Het is belangrijk om zo gedetailleerd en objectief mogelijk te zijn bij het documenteren van de gebeurtenissen.

 • Neem contact op met de relevante instantie: Afhankelijk van het land kan dit de politie zelf zijn, een ombudsman, een mensenrechtencommissie, een antidiscriminatiebureau of een andere instantie die verantwoordelijk is voor klachten met betrekking tot politiegedrag of discriminatie. Je kunt contact opnemen met de betreffende instantie om informatie te verkrijgen over het proces voor het indienen van een klacht of bezwaar tegen etnisch profileren.

 • Dien een schriftelijke klacht of bezwaar in: Volg de procedures die zijn vastgesteld door de relevante instantie om een schriftelijke klacht of bezwaar in te dienen tegen het vermeende geval van etnisch profileren. Zorg ervoor dat je alle relevante details en bewijsmateriaal opneemt en dat je duidelijk aangeeft dat je van mening bent dat je het slachtoffer bent geworden van etnisch profileren.

 • Onderzoek en follow-up: Nadat je een klacht of bezwaar hebt ingediend, zal de betreffende instantie normaliter een onderzoek instellen om de zaak te onderzoeken. Het kan enige tijd duren voordat er een definitieve uitspraak wordt gedaan. Zorg ervoor dat je de voortgang van je klacht of bezwaar volgt en indien nodig aanvullende informatie of bewijsmateriaal verstrekt.

 • Juridische stappen: Als je niet tevreden bent met de uitkomst van het onderzoek of de behandeling van je klacht of bezwaar, kun je in sommige gevallen verdere juridische stappen overwegen. Dit kan het raadplegen van een advocaat, het indienen van een rechtszaak of het inschakelen van andere juridische middelen om je zaak te bepleiten omvatten.

Ook voor het aanvechten van een verkeersboete kun je terecht bij Skandara. Wij behalen maandelijks vele successen door boetes gedeeltje of volledig kwijt te schelden.

 

https://www.skandara.nl/